Verkoopsvoorwaarden

Met haar website biedt Construbanner.be (Verder “Construbanner” genoemd) een online handelsplatform aan voor de online verkoop van gepersonaliseerde werfdoeken en bijhorende materialen. Neem gerust kennis van ons online aanbod en ontdek hoe we U kunnen helpen.  

Construbanner is een initiatief van: 

DIOSS (DAELPRINTING N.V.)
A. Dehemlaan 27 
B-8900 Ieper
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0405.471.282.

In geval van vragen of opmerkingen kan U ons steeds via construbanner@dioss.com contacteren. Wij vragen U om steeds jouw ordernummer en/of andere relevante informatie bij de hand te houden zodat wij spoedig en ter zake kunnen antwoorden.

De online-verkoop ten aanzien van consumenten richt zich uitdrukkelijk tot de Belgische markt. 

Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Construbanner in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de producten op ‘Construbanner’ niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Construbanner. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

Consument’: iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Producten’: alle goederen en diensten die het voorwerp van deze overeenkomst vormen. 

Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument. 

 ‘Verkoopovereenkomst’: iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen. 

1/ Inleiding

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkopen van Producten door Construbanner aan de Koper. Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website. 

In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk vooraf wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven steeds onverkort van toepassing.

Construbanner behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen ten aanzien van toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

2/ Aanbod en Aanvaarding

Het Aanbod

Ons aanbod wordt met de grootste zorg online geplaatst. Construbanner engageert zich om voldoende informatie over de eigenschappen van de producten ter beschikking te stellen, inclusief technische beschrijvingen en foto’s ter illustratie van de producten. Construbanner baseert zich op de gegevens zoals deze door haar partners en leveranciers ter beschikking zijn gesteld. De afbeeldingen op onze website geven bij benadering een waarheidsgetrouw beeld weer van de substantiële kenmerken van onze producten. 

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van Construbanner. Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet meer in voorraad is behouden wij het recht om u hiervan uiterlijk binnen 15 kalenderdagen te informeren. 

Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden, zoals een beperkte geldigheidsduur, van toepassing te stellen op een specifiek aanbod of promotie. U kan ervan op aan dat deze voorwaarden steeds uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden. 

Indien een aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout, is Construbanner niet gebonden door haar aanbod. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Construbanner worden gecorrigeerd. 

In afwijking van onze online ordermethode moet de Koper voor bepaalde specifieke  en of unieke producten, contact opnemen met Construbanner. In dat geval zal Construbanner een individuele offerte opstellen. Een dergelijke op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op het aanbod uit offerte en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

De Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere taksen. Indien de aankoop gebeurt binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid na mededeling van het ondernemingsnummer. De kosten van levering zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs maar worden steeds aangeduid in de laatste stap van onze online bestelprocedure. Het gebruik van bepaalde gekozen betaalmethoden kan bijkomende kosten met zich meebrengen, dewelke uitsluitend voor rekening van de Koper zijn. 

LET OP: hoewel Construbanner alles in het werk stelt om een volledige prijsbepaling te geven kunnen bepaalde omstandigheden aanleiding geven tot bijkomende kosten, zoals internationale verzendingen (buiten EU) en supplementaire verzekering. Deze bijkomende kosten zoals invoerrechten en vracht-, leverings- en portokosten, premies en eventuele andere kosten zijn steeds voor rekening van de Koper en worden pas na orderbevestiging meegedeeld. 

Construbanner heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de Btw-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

De Aanvaarding

De koper verricht zijn aankoop door de vervollediging van de online ordermethode. Deze aankoop is bindend ten aanzien van de Koper. Construbanner zal binnen uiterlijk 5 kalenderdagen een bevestiging van het order versturen, via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst. 

Construbanner kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Construbanner de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien Construbanner het productorder weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Construbanner kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3/ Betaling

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren alle gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalmiddelen zoals aangeduid op onze website. Construbanner neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners. Het beveiligde systeem van Ingenico staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgt voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

Bij wijze van uitzondering en in afwijking van bovenstaand principe kan de Koper een betalingsmiddel kiezen dat omwille van haar aard geen onmiddellijke betaling inhoudt, zoals een overschrijving. In dat geval heeft de Koper een betalingstermijn van 14 dagen na orderbevestiging. Indien de Koper niet binnen de gestelde betalingstermijnen handelt, is hij automatisch en van rechtswege in gebreke. Construbanner zal bijgevolg op het openstaande bedrag een rente aanrekenen ter hoogte van de wettelijke interestvoet. Deze rente is verschuldigd gedurende de periode tussen het aflopen van de betalingstermijn en de volledige betaling van het openstaande bedrag. Daarenboven kan Construbanner alle (buiten)gerechtelijke kosten ten gevolge van de niet-betaling terug vorderen van de Koper. Deze bijkomende kosten vallen bijgevolg onder volledige betaling. Wanneer Construbanner na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur worden overgedragen aan een incassobureau of juridisch kantoor die de procedure verder afhandelt. 

Construbanner stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Construbanner behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden. 

Klachten omtrent de prijs moeten door de Koper bekend gemaakt worden aan Construbanner, uiterlijk binnen de zeven (7) kalenderdagen na de orderbevestiging. Overige opmerkingen moeten eveneens binnen de zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg. 

4/ Ontwikkeling, levering en installatie

Iedere bestelling en/of opdracht wordt steeds met de grootste zorgvuldigheid afgewerkt volgens de instructies van de Koper. Indien de Koper prepress-materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt Construbanner geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Als de Koper digitale bestanden ter beschikking stelt van Construbanner, dan moet de Koper zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit en het rechtmatig verkregen karakter van deze bestanden. Construbanner bedrukt een kleur steeds bij benadering, zijnde met een tolerantie van 10%. De benadering is het sterkst indien de Koper een melding maakt van een PMS-waarde (Pantone kleur) of een digitaal voorbeeld van kleurproef. 

Op vraag van de Koper zorgt Construbanner voor een eenvoudige proef van het ontwerp. De Koper moet binnen 3 werkdagen na levering van de proef schriftelijk, gedagtekend en ondertekend zijn bezwaren kenbaar maken aan Construbanner. Bij gebrek hieraan gaat Construbanner uit van een “goed voor druk”, waardoor Construbanner ontslagen is van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten en weglatingen. De vereiste van een proef heeft een vertragende invloed op de uiteindelijke levering van de bestelde materialen. Indien de Koper geen proef vraagt dan wordt hij geacht een goed voor druk te hebben gegeven. 

Onze producten worden in principe binnen 30 dagen na de orderbevestiging geleverd. Gezien de specifieke aard van de producten kent Construbanner zichzelf het recht toe om een ruimere leveringstermijn te bedingen. Deze afwijkende leveringstermijnen worden steeds binnen redelijke termijn na de orderbevestiging gecommuniceerd. De vermelde leveringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter. De Koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien Construbanner er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal Construbanner spoedig en uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden.

Construbanner doet voor de levering beroep op externe partijen (meer bepaald: DPD, UPS, Kiala), hetgeen invloed kan hebben op de levering. Construbanner neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welke verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Naar aanleiding van een verstuurde doch niet-geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de verantwoordelijke vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, zijn de kosten van deze leveringspoging volledig voor rekening van de Koper. Indien de klant afwezig is op het ogenblik van levering moet de klant de procedure die de externe transporteur voorstelt volgen. 

Construbanner draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

De Koper is als enige uitsluitend verantwoordelijk voor de verdere installatie en vasthechting van de bestelde producten. De Koper bevestigt dat hij steeds kennis neemt van alle begeleidende en redelijkerwijs noodzakelijke informatie, installatie- en veiligheidsvoorschriften omtrent het product. In geval van uitzonderlijke weersomstandigheden, zijnde vanaf windsnelheden hoger dan 8 beaufort (60 km/uur), moet de Koper alle noodzakelijke maatregelen treffen om schade aan de producten en aan de omgeving te vermijden. 

Op uitdrukkelijke vraag van de Koper kan Construbanner bepaalde gespecialiseerde derden vrijblijvend aanbevelen voor de installatie en vasthechting van onze producten. Construbanner is nooit een partij in de overeenkomst tussen de gespecialiseerde derde en de Koper en is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze gespecialiseerde derden. 

5/ Gebreken en klachten

Construbanner heeft de ambitie om klanten tevreden te stellen over de geleverde producten en aangeboden dienstverlening, maar we kunnen gebreken en klachten niet volledig uitsluiten. Met onze aanpak inzake garanties wensen we alsnog uw tevredenheid voor ons te winnen. Let wel op dat de voorwaarden voor garantie steeds voldaan worden. Afwijkende bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk en worden uitdrukkelijk gecommuniceerd. 

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de Consument geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken.  Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger kan hij hiervoor een klacht indienen. De Koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan Construbanner, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren. Wij raden een motivering die gebruik maakt van alle redelijke technische middelen ter beschikking, zoals foto en video, steeds aan.  

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Construbanner, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper. Construbanner raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de communicatie gebeuren. 

De garantie is niet van toepassing op: 

Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken. 

Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de algemene en/of verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Construbanner is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de Koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Construbanner deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. Construbanner is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.  

6/ Herroepingsrecht

Iedere Consument beschikt daarenboven over een herroepingsrecht, voor zover aan volgende voorwaarden voldaan wordt. Volgens dit herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog beslissen dat hij niet akkoord gaat met de aankoop. De Consument hoeft het gebruik van zijn herroepingsrecht niet te motiveren. De Consument is evenmin gehouden tot betaling van enige boete of vergoeding voor het gebruik van zijn herroepingsrecht. 

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;

Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)

De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht) 

De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)

De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest ((Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht)

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de Consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan Construbanner;

De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;

Naam en adres van de Consument;

Handtekening van de Consument;

Nadat hij Construbanner op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing moet de Consument spoedig de producten terug te sturen naar Construbanner, en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. 

Stel dat de Consument op geldige wijze, zijnde conform bovenstaande voorwaarden, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Construbanner zorg dragen voor de terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. De kosten van installatie en alle bijkomende leveringskosten indien gekozen werd voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze zoals aangeboden door Construbanner worden niet terug betaald.

Deze terugbetaling zal spoedig gebeuren, en zeker niet later dan 14 kalenderdagen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Construbanner het recht om de terugbetaling op te schorten. Construbanner betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Construbanner is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling. 

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Construbanner verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument. 

7/ Overmacht

Indien Construbanner door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Construbanner niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Construbanner is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

8/ Intellectuele eigendom

De Koper verkrijgt alle intellectuele eigendomsrechten op de materialen die Construbanner in zijn opdracht ontwikkelt. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten. De overdracht van de intellectuele eigendomsrechten vindt plaats zodra alle betalingsverplichtingen ten voordele van Construbanner voldaan worden. 

De overdracht heeft geen betrekking op de intellectuele eigendomsrechten van materialen waarvan de eigendomsrechten niet bij Construbanner berusten. Construbanner maakt bij de ontwikkeling van de producten gebruik van materialen waarvan zij de gebruiksrechten in licentie heeft verkregen van de rechtenhoudende partij, zoals bijvoorbeeld stockfoto’s. Het gebruik van dergelijke materialen in het kader van andere doeleinden is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechtenhoudende partij.

De handelstekens die Construbanner op haar website plaatst, worden eveneens beschermd als (geregistreerde) handelsnaam. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd. 

Construbanner is fier op haar klanten. De Koper begrijpt en aanvaardt dat we ten allen tijde een verwijzing kunnen maken naar zijn handelsnaam en/of handelstekens als één van onze referenties. Laat het ons uitdrukkelijk weten indien dit ongewenst gebeurt.  

9/ Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Statement, te consulteren via de website van Construbanner. 

10/ Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Construbanner, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar Construbanner haar maatschappelijke zetel heeft.